Mimpi (Dream)

Posted: May 28, 2014 in Inspiration, Life, Motivation

Setiap Pagi
(Every Morning)
Anda mempunyai dua pilihan
(You have two choices)
Melanjutkan tidur dengan mimpi²mu
(Continue sleep with your dreams)
Atau bangun dan mengejarnya
(Or wake up and chase them)

Regards,
⌣̊┈̥-̶̯͡»̶̥ ᴳ̲ᵒ̲ᵒ̲ᵈ̲ ̲ᴹ̲ᵒ̲ʳ̲ᶰ̲ᶤ̲ᶰ̲ᵍ̲ «̶̥-̶̯͡┈̥⌣̊

— Posted by Dwi Sinjal from WordPress for BlackBerry —

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s